Job advanced search

Found 652 job position(s) in Hanoi,Vietnam with keyword: .NET


 

Posted date Position Company Level
26/05/2017 HO - Chuyên Viên Phòng Đào Tạo (Phụ Trách CNTT Khối Nhân Sự)
.NET, C#, ASP.NET, JavaScript, jQuery, ASP, HTML, CSS, Oracle, DevExpress, MS Excel, Wordpress, VB Script, MS SQL
LienVietPostBank Experienced (Non-Manager)
25/05/2017 Lập Trình Viên (lương 15-22m) ( Số Lượng: 6)
CSS3, HTML, ASP.NET, Java, .NET, PHP, CMS, Oracle, Windows, Ajax, MySQL, Eclipse, Visual Studio, MS SourceSafe, Git, XHTML, CSDL, JBuilder, WAP, Windows Service, SVN, MS SQL, NetBeans
VietNamNet ICom Experienced (Non-Manager)
24/05/2017 Urgent - 10 .Net Developers – Up to $1500
MS SQL, MVC, ASP.NET, JavaScript, jQuery, DB2, HTML, CSS, Oracle, Ajax, DevExpress, Telerik
Buca Experienced (Non-Manager)
24/05/2017 2 Trưởng Nhóm hoặc Quản Lý Phần Mềm
C++, C, .NET, Oracle, MySQL, MS SQL, Java
Mitec Experienced (Non-Manager)
23/05/2017 Application Developer (.NET, Java, SQL)
MS SQL, Java, .NET, Oracle, Windows, MS SharePoint, Unix
ABBank Experienced (Non-Manager)
23/05/2017 8 Developers (.NET, Java, PHP)
Java, PHP, .NET, JavaScript, jQuery, HTML5, C#, CSS3, MVC, XHTML, DOM, API, NoSQL, MS SQL, jQuery mobile
Viettel Media Experienced (Non-Manager)
23/05/2017 5 Lập Trình Viên ( Java/.net)
Oracle, MS SQL, Java, .NET, Redis, WebLogic, Spring, Web Services, Windows Service, NoSQL, RESTful, Memcached
VNPAY HN Experienced (Non-Manager)
23/05/2017 Software Programmers (JAVA, .NET)
MS SQL, Java, .NET, .NET, ASP, C#, Spring, Hibernate, MVC, C, OOP, Struts, OOAD, AOP, JavaScript, C++, VB, ASP.NET
NTT DATA Vietnam HN Experienced (Non-Manager)
23/05/2017 System Analyst (3 posts in HCMC)
C, System Analysis, Unix, Struts, OOAD, OOP, Windows Server, ORM, RDBMS, MS SQL, VB, ASP.NET, Java, C++, .NET, ASP, C#, Oracle, Spring, Linux, PostgreSQL, MySQL, J2EE, UML, MVC
NTT DATA Vietnam HN Experienced (Non-Manager)
22/05/2017 Senior Project Manager
Internet, Software development, PHP, CMS, Highly Responsible, Java, .NET, Ecommerce
SmartOSC HN Manager