Điều khoản và điều kiện

Quan trọng

Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện chung này cẩn thận ("các điều kiện"). Bằng cách sử dụng trang www.itjobs.com.vn và các giải pháp tuyển dụng và quảng cáo trực tuyến ("Dịch vụ" ) bạn cam kết chính mình ("Bạn") theo các điều kiện liên quan đến trang web này và dịch vụ. Khi bạn không đồng ý các điều kiện, bạn không được phép sử dụng trang web và dịch vụ. Việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ sẽ được coi như là một thỏa thuận các điều kiện.

TOG Ltd ("The Orange Group Ltd") có thể thay đổi các điều kiện theo thời gian. Đó là lý do tại sao ITJobs khuyến cáo cho bạn đọc trang này thường xuyên để xem xét các điều kiện, vì những thay đổi cuối cùng sẽ được ràng buộc đối với bạn.

Việc bạn sử dụng trang web này và dịch vụ.

Bạn được phép để xem trang web này và dịch vụ và sử dụng nó với điều kiện sử dụng này là dành cho mục tiêu hợp pháp; liên quan đến việc tìm kiếm một công việc, thông tin, quảng cáo.

Bạn không thể sử dụng trang cho bất kỳ mục tiêu nào khác như gửi, phân phối, lưu hoặc hủy bất kỳ thông tin từ trang web này. Bạn giữ gìn tất cả các thông tin mà bạn gửi đến ITJobs hoặc bất kỳ nhà quảng cáo khác là đúng luật và hợp pháp.

Điều bất hợp pháp:

đăng tài liệu có vi phạm quyền riêng tư, quyền tác giả, quyền cơ sở dữ liệu, thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào;

đăng các tài liệu có chứa virus, sâu hoặc ngựa Trojan 'có thể làm phiền hoạt động của trang web;

đăng các tài liệu có chứa dữ liệu, hình ảnh hoặc để có thể xúc phạm, gây khó chịu hoặc đáng hổ thẹn hoặc có thể được coi là xúc phạm, gây khó chịu hoặc đáng hổ thẹn;

đăng tài liệu đó là không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không chính xác, hoặc thông tin mà bạn không sở hữu;

đăng một nhượng quyền thương mại hoặc để mở rộng các hoạt động thương mại khác.

Quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung của trang web này và tất cả các trang web khác thuộc ITJobs được bảo vệ dưới quyền tác giả của Vương quốc Anh và là tài sản của ITJobs.

ITJobs không cho phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ người dùng sử dụng nhãn hiệu dịch vụ hay thương hiệu của mình, hoặc bất kỳ công việc bảo vệ tác giả khác và tài sản trí tuệ.

Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

ITJobs được đăng ký tại Ủy viên Bảo vệ dữ liệu [giám sát bảo vệ dữ liệu] và sử dụng các thủ tục an ninh của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu 1988 [Luật Anh để bảo vệ dữ liệu cá nhân] cho tiết kiệm và phát hành thông tin bạn cung cấp cho ITJobs. Tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được coi là thông tin bí mật của ITJobs. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ

Trách nhiệm

ITJobs muốn cung cấp một dịch vụ toàn diện như có thể, để các nhà tuyển dụng đăng tuyển và dịch vụ, và để các ứng cử viên nộp hồ sơ của họ. ITJobs không kiểm tra các vị trí được cung cấp và không có khả năng kiểm tra để tính chính xác của các thông tin mà người dùng cung cấp.

ITJobs không chịu trách nhiệm đối với những thông tin được cung cấp bởi các nhà quảng cáo, cũng như các nhà tuyển dụng và ứng viên.

ITJobs sẽ làm mọi cách để đảm bảo các chức năng trang web hoạt động chính xác, nhưng không thể đảm bảo rằng, trang web hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào và từ chối giải thích tất cả các trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ trường hợp nào không tiếp tục dịch vụ mà không có sự can thiệp.

ITJobs không giải thích theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ vị trí tuyển dụng, quảng cáo có thể được truy cập thông qua trang web hoặc thông qua một liên kết đến một trang web khác. ITJobs sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng các tài liệu trên trang web này là chính xác, nhưng không thể chấp nhận trách nhiệm đối với thông tin này, bởi vì ITJobs ph

Tuy nhiên, bất kỳ điều khoản khác trong điều kiện hoặc trên trang web này, ITJobs sẽ không có trách nhiệm với bạn theo bất cứ cách nào liên quan đến các điều kiện liên quan đến giảm lợi nhuận hoặc mất hợp đồng, trường hợp đặc biệt, gián tiếp tổn thất hoặc chi phí cao hơn.

Bạn đồng ý bảo vệ ITJobs và công ty liên kết với bảo vệ và bồi thường cho tất cả các quy định, thủ tục, tổn thất, bồi thường, trách nhiệm, chi phí và làm cạn, bao gồm bồi thường hợp lý cuối cùng cho trợ giúp pháp lý, có thể xảy ra khi bạn sử dụng trang web và / hoặc Dịch vụ.

Không điều khoản nào trong điều kiện này giúp loại bỏ sự trách nhiệm đối với các căn bệnh hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của ITJobs, báo cáo gian lận bằng cách ITJobs, hoặc bất kỳ quyền lợi hợp pháp khác mà không thể được loại trừ.

ITJobs sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, đặc biệt hoặc khác thiệt hại cho hệ thống máy tính của bạn hoặc tìm virus, sâu, trojan hoặc các yếu tố phá hoại khác gây ra bất kỳ cách nào sau khi sử dụng các trang web.

Thu hồi

Bạn đồng ý ITJobs có quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bất cứ lúc nào. ITJobs không chịu trách nhiệm thông báo cho bất kỳ bên thứ ba dịch vụ liên quan đến một giới hạn hoặc từ chối truy cập.

Tổng quát

Không có sự biến đổi hoặc thay đổi các điều kiện này sẽ là hợp pháp hoặc có hiệu lực. Các điều kiện đại diện cho các thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên và thay thế tất cả các thỏa thuận trước giữa các bên xem xét đối tượng của các điều kiện.

Bạn không có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của bạn xem xét các điều kiện cho người khác.

Không điều khoản nào trong các điều kiện sẽ ngừng ITJobs để kết thúc trang web hoặc bất kỳ dịch vụ khác được cung cấp thông qua trang web này trong tương lai.

Khi một trong các điều kiện không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì lý do nào, một điều kiện nhất định sẽ bị hủy bỏ và các điều kiện còn lại sẽ được giữ hoàn toàn như các điều kiện thực hiện với điều kiện không hợp lệ đã được gỡ bỏ. Trong trường hợp của một sự chậm trễ hoặc không chính xác đó là căn bản nhất hoàn thành các điều kiện đ

Việt Nam phải áp dụng đối với điều kiện này và họ sẽ được giải thích theo quy định. Bất đồng cuối cùng sẽ được trình lên tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.