Hahalolo-big-image
Hahalolo
400A Dien Bien Phu, TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Công ty Cổ phần Mạng xã hội du lịch Hahalolo hoạt động trong lĩnh vực du lịch, truyền thông và mạng xã hội.

Với những thành viên khởi nghiệp là các bạn trẻ với nhiều hoài bão ước mơ.