One Mount Group-big-image
One Mount Group
Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội
Quy mô công ty: 25-99
Loại hình: Product

Mục tiêu của One Mount Group (1MG) là xây dựng hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn nhất Việt Nam.

1MG được thành lập với tầm nhìn thúc đẩy và đóng góp vào hiệu quả của nền kinh tế, tạo ra cơ sở hạ tầng công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam để tăng giá trị gia tăng, cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng với giá vốn hàng bán cạnh tranh hơn.

1MG cam kết xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh và bền vững, tạo sân chơi rộng rãi để ươm mầm và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai. Chúng tôi tin rằng từ cơ sở hạ tầng cốt lõi của mình sẽ tạo ra những doanh nghiệp “khổng lồ” sau đây của Việt Nam. Mục tiêu của 1MG là xây dựng hệ sinh thái công nghệ quy mô lớn nhất Việt Nam với các giải pháp nhằm liên kết, tối ưu hóa và thu hẹp khoảng cách trong chuỗi giá trị của các ngành kinh tế tập trung đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Với tình hình tài chính và quản trị kinh doanh vững chắc, 1MG có lợi thế cạnh tranh để thu hút và giữ chân những nhân tài Việt Nam giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới.